Sommerfest im »Charlottenhof« unter dem Motto „Karibische Träume“

Sommerfest am 08.07.2017 ab 14.30 unter dem Motto karibische Träume

09. Juni 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Charlottenhof
Schlagworte: , , ,

Spargelgala im »Charlottenhof«

Spargelgala im Charlottenhof am 09.06.2017 ab 18 Uhr.

24. Mai 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Charlottenhof
Schlagworte: , , ,

Flohmarkt im »Charlottenhof« am 20.05.2017

Flohmarkt im Charlottenhof am 20.05.2017

24. April 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Charlottenhof
Schlagworte: , , ,

Tag der offenen Tür im »Charlottenhof«

12. Mai 2017 Tag der offenen Tür im Charlottenhof; Beginn 14 Uhr

13. April 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Charlottenhof
Schlagworte: , , ,

Reisevortrag „Tunesien“ im »Charlottenhof«

Reisevortrag über Tunesien am 19.04.2017

21. März 2017 vom SOZIALKONZEPT Seniorenpflegeheim Charlottenhof
Schlagworte: , , ,